Federal state budget institution of science
INSTITUTE OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL BIOPHYSICS
Russian Academy of Sciences

Maevskiy Evgeniy Iliyich
Chairman
Maevskiy Evgeniy Iliyich
d.m.s., prof.
(4967)73-93-34
(4967)73-93-54
Ermakov Artyem Mikhaylovich
Chairman
Ermakov Artyem Mikhaylovich
c.b.s.
(4967)73-93-59

Members of the section

 • Abdullaev S.A., c.b.s.

 • Akatov V.S., d.ph.-m.s., prof.        

 • Arkhipova L.V., c.b.s.

 • Baum O.V., c. ph.-m.s.

 • Bezlepkin V.G., c.b.s.

 • Bogdanova L.A., c.m.s.

 • Vazina A.A., c. ph.-m.s.

 • Vasiljeva A.A.,

 • Vikhljantsev I.M., d.b.s.

 • Gavriljuk V.B.,

 • Gaziev A.I., d.b.s., prof.

 • Grishina E.V., c.b.s.

 • Davydova G.A., c.ph.-m.s.

 • Dynnik V.V., c. ph.-m.s.

 • Ermakova O.N., c.b.s.

 • Evdokimovsky E.V., c.b.s.

 • Islamov B.I., d.m.s.

 • Zhuravliova Z.N., d.b.s.

 • Zakharchenko M.V. c.b.s.

 • Kamenskikh K.A.

 • Karmen N.B., d.m.s.

 • Kichigina V.F., d.b.s.

 • Kondrashova M.N., d.b.s., prof. HSW of RF

 • Kosenko E.A., d.b.s.

 • Kruglov A.G., c.b.s.

 • Kuznetsova E.A., c.b.s.

 • Kulilov A.V., d.b.s.

 • Kutyshenko V.P., d.ph.-m.s., prof.

 • Kutsy M.P., c.b.s.

 • Lanina N.F., c.ph.-m.s.

 • Litvinova E.G., c.b.s.

 • Lomaeva M.G., c.b.s.

 • Lukjanov V.I.

 • Mitroshin I.A., c.b.s.

 • Mitroshina I.Ju., c.b.s.

 • Molochkov N.V.

 • Molchanov M.V.

 • Muray V.M.

 • Naumov A.A.

 • Nikitina E.V.

 • Nikiforova A.B., c.b.s.

 • Orlova E.V.

 • Paskevich S.I.

 • Pogorelov A.G., d.b.s., prof.

 • Pogorelova V.N., c.b.s.

 • Popova I.Ju., c.b.s.

 • Potselueva M.M., c.b.s.

 • Prokhorov D.A., c.b.s.

 • Senotov A.S.

 • Sirota N.P.

 • Sirota T.V., c.b.s.

 • Simonova M.A.

 • Sljadovsky D.A.

 • Solovjev V.V., c.b.s.

 • Solovjeva M.E., c.b.s.

 • Sukhomlin T.K., c.ch.s.

 • Teplova V.V., c.b.s.

 • Usatova E.I.

 • Fadeev R.S., c.b.s.

 • Fadeeva I.S., c.b.s.

 • Fakhranurova L.I., c.b.s.

 • Fedotcheva N.I., c.b.s.

 • Fesenko N.I., c.b.s.

 • Fomkina M.G., c.b.s.

 • Khaustova Ja.V.

 • Khunderjakova N.V., c.b.s.

 • Shatalin Ju.V., c.b.s.

 • Shubina V.S., c.b.s.

 • Jachkula T.V.